Naše vize

Původním smyslem veřejného čtení Bible bylo představení nového Překladu pro 21. století. Při příležitosti jeho vydání bylo o Velikonocích 2009 uspořádáno Celonárodní čtení Bible téměř ve stovce měst po celém Česku. Řada měst se rozhodla pro velký úspěch akci opakovat, přestože cíl původního čtení byl dosažen. V těchto městech se tak čtení Bible pomalu stává tradicí.

Jaký je tedy další cíl? Stejný, jako cíl nového překladu: Přinést lidem biblické poselství v jazyce, kterému jsou schopni rozumět. Veřejné čtení má poukázat na to, že Bible není stará, neaktuální a nesrozumitelná kniha, ale že ji máme v současné češtině, a že má co říct dnešnímu člověku. Také jde o představení Bible jako knihy, která není omezená na zdi kostelů, ale která je především knihou pro osobní život každého, kdo je ochoten ji otevřít a číst. Těm, kteří k ní ještě nenašli cestu, chceme ukázat, že to stojí za to, a také usilujeme o to, aby Bible byla každému dobře dostupná v různé podobě.

Jako lidé často bereme některé věci jako samozřejmost. Jednou z nich jsou hodnoty, na kterých naše společnost staví, jejichž základem je právě Písmo. Hodnota a svoboda člověka, pravidla lidského soužití a mnohé další morální principy, které nám připadají samozřejmé, by vůbec tak samozřejmé nebyly, kdyby neměly svůj zdroj v Bibli. Tato jedinečná kniha také inspirovala kulturu a umění všeho druhu. Rozhodně stojí za to se k ní vracet, k čemuž nás také vybízí učitel národů, Jan Amos Komenský:

„Za druhé ti odporučuji horlivou touhu ke vždy plnějšímu a jasnějšímu poznávání téže Boží pravdy... A poněvadž náš Pán radil zkoumat svatá Písma, odkazuji ti jako dědictví Boží knihu, bibli svatou, kterou s velikou pílí přeložili moji synové do češtiny z původních jazyků, kterými ji Bůh poručil psát... Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému dobrému a užitečnému vzdělání.“ (Jan Amos Komenský, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)